logo voucher news

Szacowanie wartości zamówienia w ramach projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy”

Szanowni Państwo,
W związku z prowadzeniem prac przygotowawczych do procedury wyboru wykonawcy, w celu oszacowania wartości zamówienia, którego przedmiotem jest zakup usługi związanej z realizacją prac badawczo-rozwojowych w ramach projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy” pt.: „Badania mikroprocesorowego sterownika pomiarowego wykorzystywanego w warunkach przemysłowych i transporcie”, realizowanego w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, LLJ Software & Electronics Jarosław Oleszko z siedzibą w Bydgoszczy zaprasza do złożenia oferty cenowej w ramach procedury szacowania wartości zamówienia.
Szczegóły znajdziecie Państwo w załączniku, który stanowi jednocześnie gotowy formularz szacowania ceny.